Wake Up Early ‘ตื่นแต่เนิ่นๆ’


Art Exhibition + Live Animation

23 ธันวาคม 2553 – 1 มกราคม 2554

iCARE ร่วมเป็นผู้สนับสนุนงาน บอกเล่าความหมายของ ‘การตื่นรู้’ ผ่านผลงานจำนวน 22 ชิ้นของนักวาดภาพประกอบและกราฟิกดีไซเนอร์ พร้อมชม Live Animation ประกอบเปียโนของ วิศุทธิ์ พรนิมิตร เจ้าของผลงาน hesheit เปิดนิทรรศการวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. – 13.00 น.

Back