Idea Thailand


โครงการไอเดีย...ประเทศไทย "เมืองไทย คุณสร้างได้"

ที่ผ่านมา ภาคการเมืองของประเทศไทย มักเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมทางนโยบายเพียงแค่ช่วงก่อนการเลือกตั้ง โดยภาคการเมืองเป็นผู้นำเสนอนโยบายต่างๆ และจะนำมาทำตามคำสัญญาที่ได้ให้ไว้กับ ประชาชนเมื่อ พรรคการเมืองนั้นๆได้รับเลือกตั้งขึ้นเป็นรัฐบาล โดยในความเป็นจริงอาจเลือกปฏิบัติเพียงบางส่วน และอาจไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง ซึ่งในปัจจุบันนี้ ภาคประชาชนได้มีความตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูง ประชาชนหลายกลุ่มได้ออกมานำเสนอความคิดและนโยบายใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้นถ้าประชาชนสามารถ เสนอแนวคิดและวิธีการดำเนินการต่อภาครัฐและรัฐบาลเป็นผู้พิจารณาเลือกหยิบไปใช้จะช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด ถือเป็นการเชื่อมโยงและประสานแนวคิดกับการปฏิบัติจริง

ผู้จัดทำโครงการ Ideas...ประเทศไทย (Ideas for Thailand) “เมืองไทย คุณสร้างได้” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นตรงกันว่า

“วันนี้เราต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีแนวคิดในการนำนวัตกรรมดีๆได้ใช้พื้นที่ของเว็บไซต์ www.pm.go.th/ideasforthailand มาเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยให้ภาคประชาชนร่วมกันคัดเลือกแนวคิดที่ดีและชื่นชอบด้วยตัวเอง จากนั้นเมื่อประชาชนคัดกรองไอเดียที่โดดเด่น 5 ไอเดีย ผู้ที่เสนอไอเดียจะได้รับทุนจากรัฐบาลในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติการจริงโดยใช้กลไกภาครัฐเป็นเครื่องมือสนับสนุน"

Back