iCARE Award 2008


“Innovation World’s CARE Award (iCARE Award)”

คือการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม ที่นำเสนอนวัตกรรมความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง โดยมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งในสังคม เน้นการทำประโยชน์เพื่อสาธารณชนโดยเฉพาะ ตามพันธกิจหลักของบริษัทฯ และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและกระตุ้นจิตสำนึกของคนทุกระดับสังคม

Back