New Heart New World


โลกเปลี่ยนไป...เมื่อใจเปลี่ยนแปลง

New Heart New World เป็นโครงการเพื่อการแบ่งปันความรู้สู่สังคม โดย จัดทำหนังสือซึ่งเป็นการรวบรวมบทสัมภาษณ์บุคคลหลากหลายสาขาอาชีพกว่า 20 คน ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิต ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากภายใน หรือประสบการณ์ “ตื่นรู้ ที่ทำให้ค้นพบความหมายของคำว่าชีวิต ผ่านการทำความเข้าใจจากตัวเอง จนตกผลึกกลายเป็นตัวอย่างรูปแบบของชีวิตที่เป็นสุข

ซึ่งผู้ร่วมให้เกียรติแบ่งปันประสบการณ์ตื่นรู้ได้แก่ พระไพศาล วิสาโล ดนัย จันทร์เจ้าฉาย, พลอย มัลลิกะมาส, วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล,อ.วิเชียร ไชยบัง, พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส, นรเศรษฐ หมัดคง, ดังตฤณ, สุนิสา สุขบุญสังข์, ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ, พันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์, วชิรา รุธิรกนก, วิทิตนันท์ โรจนพานิช, นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช,โจน จันได, ดร.สุวินัย ภรณวลัย, ภัทราวดี มีชูธน, ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน, จักรพันธ์ สุวรรณพาณิชย์, ตุล ไวฑูรเกียรติ, อ.ประมวลเพ็งจันทร์, วิศุทธิ์ พรนิมิตร และดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ

Official Website

Facebook Youtube

Back